Sections

WincentyWiki:Rozważania/ IV NIedziela zwykła , Rok A

IV Niedziela Zwykła, Rok A

Dzisiejsze czytania: Sof 2,3;3,12-13; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a


"On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał..."(Rz 8,32)

Błogosławiony jest Abraham, ojciec wierzących za swą wiarę i akty swej wiary. W szczególności za to, że nie wahał sie oddać Bogu swego umiłowanego syna Izaaka (Rdz 22). Błogosławieni są Piotr i brat jego Andrzej za to, że bez wahania zostawili swe sieci. Także Jan i Jakub, synowie Zebedeusza za to, że bez zwłoki zostawili ojca i swoją łódź by pójść za Jezusem (Mt 4,18-22). Również biedna wdowa jest błogosławiona, bowiem chociaż wrzuciła do skarbony dwie monety to były one wszystkim co miała (Łk 21,1-4).

Błogosławiona jest też Rachela, lamentująca i gorzko płacząca w Ramah. "...opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma..." (Jr 31,16-17):

Powstrzymaj głos twój od lamentu,a oczy twoje od łez,bo jest nagroda na twe trudy - wyrocznia Pana -
powrócą oni z kraju nieprzyjaciela. Jest nadzieja dla twego potomstwa - wyrocznia Pana -
wrócą synowie do swych granic.

Błogosławieni są też płaczący na Syjonie, jak Rachela, za wiarę w to, że spotka ich uznanie od Pana, wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu (Iz 61,3).

Błogosławione są Marta i Maria razem ze współczującymi im, za wiarę w Jezusa, w moc Jego miłości i wstawiennictwa do Boga za ludzi (J 11,21-22;33-36).

Błogosławiony jest Jeremiasz, bo zawierzył swą sprawę Panu, kiedy jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, przez tych, którzy powzięli przeciw niemu zgubne plany mówi: «Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!» (Jer 11,13;19)

Błogsłąwiony jest także Szczepan. Wyrzucony z miasta i kamieniowany na śmierć oddaje się Panu mówiąc: <<Panie Jezu, przyjmij ducha mego>> (Dz 7,58). Zamiast szukania sprawiedliwości według zasady "oko za oko, ząb za ząb" lub wzywania ognia z niebios by strawił, tych którzy nie są przygotowani na przyjęcie woli Bożej (por. Łk 9,52-56) Szczepan modli się «Panie, nie poczytaj im tego grzechu!» (Dz 7,60). Bowiem w rzeczywistości nie ma rozkazującego Bożego ramienia. Należy jedynie czekać cierpliwie na właśćiwy czas Opatrzności i miłosierdzie wobec tych, którzy odrzucają wolę Bożą, bez obłudy i egocentrycznej próżności, dając świadectwo prawdzie i sprawiedliwości wymaganych przez wiarę poprzez przyjęcie obelg, prześladowań i oszczerstw.

Błogosławieni, krótko mówiąc, sa wszyscy prawdziwi naśladowcy Św. Wincentego a Paulo, włączając tych, którzy całkowicie poświęcili się Bogu radykalnie polegając na Nim, żyjąc dla Niego a nie dla siebie¹. Są oni częścią pozostałej pokornej i skromnej części proroctwa Sofoniasza. Są też ci, których wezwanie nie jest możliwe ani przez światową mądrość, ani władzę polityczną czy szlachetne urodzenie ale jedynie przez inicjatywę Boga. Tak naprawdę ta inicjatywa czyni ich powołanie możliwym. Bowiem oni całkowicie oddani są Bogu i zdecydowanie od niego zależą. Ponieważ to nie my umiłowaliśmy Boga,ale że On sam nas umiłował przez swego Syna - Jezusa, którego On posłał jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą; który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić, nie wołając, nie (2 Kor 5,21;8,9; 1J 4,10,19; Iz 42,2-3)

Błogosławiony zatem przede wszystkim jest Bóg, który przez są dobroć dał nam Jezusa -- chleb życia i napój duchowy dla głodnych i spragnionych, niewyczerpane i nieodwołalne błogosławieństwo dla ubogiego

1. por.www.biblegateway.com