Sections

100-lecie Misjonarzy w Brazylii: IV. Początek misji w Tomás Coelho

100-Brasil-Paszek-cover.jpg
Ks. Wiktor Paszek CM[*]

100-LECIE PRACY MISYJNEJ POLSKICH KSIĘŻY MISJONARZY
ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BRAZYLII (1903–2003)
[**]Początek Misji w Tomás Coelho

Historia zapisana w księgach pamiątkowych tak w prowincji krakowskiej, jak i kurytybskiej, opowiada, że Ewangelia głoszona przez młodych misjonarzy przybyłych z Polski promieniowały na Ziemie Krzyża Świętego.

Pierwszy kwartet wincentyński wyjeżdżając z Krakowa prze Lourdes wsiadł na statek „Amazonia” w Bordeaux i rozentuzjazmowany, jak św. Paweł w Atenach zakwaterował w Tomás Coelho w stanie Parana. Główną ich misją było dać opiekę duchową emigrantom polskim w Brazylii. O to prosili wielokrotnie nie tylko koloniści zamieszkali w Tomás Coelho, ale także biskupi i proboszczowie, konsul polski oraz przewodnicy społeczności wiejskich i miejskich. Nasi wysłannicy posłuszni słowom Chrystusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

W duchu własnego powołania kapłańskiego i misjonarskiego i pobudzeni duchem św. Wincentego trwają w tej misji już 100 lat. Gdy jedni umierali albo powracali, inni przyjeżdżali na ich miejsce, obejmowali ich placówki, rozszerzając je na całą Brazylię, przede wszystkim na trzy stany południowe: Paraná, Santa Catarina i Rio Grande do Sul.

Ale Tomás Coelho jak było kolebką nowej prowincji, stało się także grobowcem, bo wielu księży i braci Zgromadzenia, którzy tam umarli, tam też zostali pochowani na miejscowym cmentarzu w grobowcu Zgromadzenia; począwszy od ks. Bolesława Bayera do ks. Władysława Serzyski. Cmentarz leży na wzniesieniu przy kościele św. Michała Archanioła, a do plebanii dobudowano dom wypoczynkowy dla starszych księży, gdzie pod opieką braci, spędzają ostatnie lata swego życia.


poprzedni rozdział Wstęp i spis rozdziałów następny rozdział

[*] Ks. Wiktor Paszek CM - ur. w 1931 r.; do Zgromadzenia Misji wstąpił w 1949 r., święcenia kapłańskie w 1956 r. W 1960 - 1999 pracował w Brazylijskiej Prowincji Kurytyby (do 1969 była to Wice-Prowincja Polski w Kurytybie). Przez wszystkie lata w Brazylii był zaangażowany w głoszenie misji ludowych i rekolekcji w trzech stanach na południu Brazylii: Parana, Santa Catrina, Rio Grande do Sul

[**] publikacja wydana nakładem Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie w 2003 r.; ISBN 83-7216-333-2; projekt okładki i opracowanie graficzne, ks. Wacław Piszczek CM

[***] na temat innych misji zagranicznych, na których pracują polscy Misjonarze św Wincentego a Paulo można przeczytać na stronie internetowej SEKRETARIATU MISYJNEGO